Ukraine, Kyiv
Moskovskaya 46/2

550-600mm х 100/120mm